spirometri.se

Allmänt om lungfunktion PDF Skriv ut Skicka sidan
  
2008-08-09 07:49

När vi talar om lungfunktion och spirometrier kan det vara bra att försöka reda ut begreppen. Lungfunktionsundersökningar avser nästan alltid mätningar som ger svar på hur lungan sköter sitt jobb när det gäller ventilation (att skicka ut gammal luft och få in ny), eller gasutbytet mellan luften i alveolerna och blodet. Man kan också undersöka lite mer mekanistiska parametrar som till exempel compliance – lungans eftergivlighet för tryckförändringar. Lungorna har ju även en del andra funktioner – som att filtrera bort små blodproppar från blodet (de fastnar i de mycket små kapillärerna) osv, men detta kallar vi ju normalt inte lungfunktion. Inte heller när man mäter maximalt syreupptag brukar man ju kalla detta en lungfunktionsundeersökning, även om syreupptaget förstås i högsta grad är beroende av att lungorna fungerar. Oftast menar vi alltså lungans funktion som bälg - det vill säga hur lätt det är att få luft ut ur och in i lungan och den vanligaste betydelsen av ”spirometri” torde vara den maximala exspiratoriska manövern man gör med en mindre bänkspirometer för att ta reda på FEV1, FVC, mm. Andra orsaker till påverkad andning kan ju förstår finnas. Patienten kan ha nedsatt cirkulation (hjärtsvikt), inte ha ett fungerande gasutbyte (emfysem, lågt Hb mm), eller så kan det vara så att lungor och transport av syre och koldioxid fungerar, men att det finns metabola störningar i musklerna som gör att syret inte kan tas omhand när det väl kommit dit.

Till skillnad från de flesta blodprover, ultraljudsundersökningar, EKG, blodtrycksmätningar och annat vi mäter på patienter eller försökspersoner så är spirometrier oftast beroende av att patienten/försökspersonen kan medverka på ett optimalt sätt och ”göra rätt”. Detta ställer inte bara speciella krav på den som skall undersökas, utan även på undersökaren ,på data-systemen, på träning, kvalitetskontroll och utbildning. Att undersöka lungfunktion i blir i praktiken en färdighet som måste tränas och som man inte kan läsa sig till.

Lungfunktionsundersökning innebär att med en, för det mesta helt onaturlig, andningsmanöver göra en mätning för att bilda sig en uppfattning om habitualtillståndet.

…ja så är det ju. Om man inte presterar mer än 50% av förväntat i en viss parameter så är ju inte lungfunktionen halverad. Kompensationsmekanismerna är många och för varje given situation måste man försöka lägga ett pussel som består både av symtom, anamnes, spirometrifynd och annan information.

Varför skall man då göra spirometrier? Ja, det är väl inte så konstigt att man gör det för att ställa diagnos och följa sjukdomsförlopp. Men det finns andra orsaker också, som att i forskningsprojekt försöka göra kopplingar mellan olika exponeringar och lungfunktion, eller att i stora grupper (som t.ex. Bamse-projektet) försöka koppla uppgifter om miljö och ärftlighet till hur lungorna utvecklas. Ytterligare en viktig anledning är att undersöka personer som i yrkeslivet skall arbeta med ämnen som är potentiellt skadliga för lungorna (härdplaster).

Senast uppdaterad ( 2009-05-10 09:15 )