spirometri.se

Definition av MMAD

Mass Median Aerodynamic Diameter

Aerodynamisk diameter: Det spelar stor roll för deponeringen i luftvägarna av en partikel är hur snabbt den faller i luft. För att korrigera för olika densiteter (vikt per volymsenhet) hos olika partiklar räknas de därför om till aerodynamisk diamter, vilket innebär att man räknar ut hur stor partikeln skulle vara om den skulle falla lika snabbt men ha densiteten 1g/cm3, dvs samma densitet som vatten. För en vattendroppe är alltså den geometriska diametern (om man tittar på den i mikroskop) och den aerodynamiska diametern samma sak och vattenaerosoler brukar ofta beskrivas med MMD istället.

Massmedian: Massmedianen är den storlek vid vilken hälften av aerosolens massa är fördelat på större partiklar och hälften på mindre. En aerosol är i praktiken endast under strikt laboratoriemässiga förhållanden monodispers (dvs att alla partiklar är lika stora). Alla aerosoler som änvänds för behandling består av partiklar eller droppar som har olika storlek – de är polydispersa. Denna spridning spelar roll, men för att slippa fundera på "hur polydispersa de är" vill man ju har ett enkelt mått även för dessa aerosoler. Mass-medianen har visat sig vara det mått som är mest relevant och mass-medianen av den aerodynamiska diametern (MMAD) är det mått som brukar vara det primära när man anger en aerosols egenskaper. MMAD säger dock inget om hur stor eller liten storleksspridningen är mellan olika droppar/partiklar i aerosolen (det finns mått för detta också, vilka dock inte tas up på denna hemsida). För en monodispers aerosol behöver alltså inte "MM" anges, utan det räcker att tala om aerodynamisk diameter.