spirometri.se

Kväveutsköljning
2009-04-17 12:35

Under kväveutsköljningen andas patienten in ren sygas och koncentrationen av kväve i den utandade luften mäts. När allt kväve efter någon/några minuter har sköljts ut och kvävekoncentratioen i utandningsluften är nära noll avbryts testet. Undersökningen kan ge svar på två olika frågeställningar: dels hur stor gasmängd som finns i lungorna totalt sett (och man kan på det sättet beräkna residualvolymen), dels kan man undersöka hur lätt det är för lungan att "byta luft", dvs hur stor volym syrgas man behöver skölja igenom lungan för att få ut all den kväve sm fanns där från början. Detta ger ett mått på hur ffa de mindre luftvägarna fungerar.

 

"Lång kväveutsköljning" - mutliple breath wash out test

Genom att späda ut den volym som finns kvar i lungorna kan volymen bestämmas. Förr gjorde man ofta detta med Helium, som inte går ut i blodet även om det kommer ner i alveolerna. Man andades fram och tillbaks från exempelvis en gastät säck, som hade en känd mängd He av en viss koncentration. OM man då samtidigt mäter koncentrationen ser man att den sjunker när heliumet späds ut i lungornas volym. När koncentrationen inte sjunker mer så har man blandat all gas ordetnligt och man har samma koncentration helium i säcken som i lungorna. I det läget är det ganska enkelt att räkna ut hur stor volym som den ursprungliga heliumblandningen har spätts ut i. Nu för tiden används nästan uteslutande kväveutsköljning. Den bygger egentligen på samma princip, men här handlar det om ett öppet system. Personen som skall undersökas andas in ren syrgas och man mäter volymen och koncentrationen av den kväve som andas ut (och som fanns i lungorna när mätningen påbörjades). Undersökningen avbryts normalt när det är ca 2% N2 i utandningsluften - dvs nästan all kväve är utsköljd. I praktiken är det så med båda måtten att man oftast börjar vid FRC - det vill säga efter en normal vilo-utandning (se statiska volymer), eftersom "vändläget" när man precis andats ut all luft är lite instabilt. Det är oftast lättare att mäta FRC och sedan dra bort den exspiratoriska reservvolymen (ERV) för att få ett mått på residualvolymen. I figuren nedan visas hur skärmbilden brukar se ut när testet avslutats:

Med denna mätning kan man också få en uppfattning om hur väl lungan är ventilerad. Genom att skapa ett index för hur många FRC-volymer (4,3L i exemplet ovan) med syrgas som behövdet för att skölja ut all N2 så kan man få en uppskattning av ventilationen och då främst i de små luftvägarna. Detta index kallas LCI för Lung Clearing Index.

Kort kväveutsköljning

Denna mätning kallas ibland oegentligt för N2-delta eller Closing Volume, men dessa termer är parametrar man mäter med testen. Bättre namna är Single Breath Wash Out test, eller ibland Single Breath Oxygen test (SBO2). Testen går till ungefär som den långa kväveutsköljningen, men är alltså bara ett andetag och man andas in O2 från RV-läget (helt tömda lungor) upp till TLC (helt fyllda) för att sedan göra en långsam utandning under vilket kvävekoncentrationen i utandningsluften mäts med hög upplösning.