spirometri.se

Undersökningar
Statiska volymer - lugna mätningar
2009-04-17 06:02

Statiska lungvolymer är en grupp mått som beskriver lungornas storlek och andningsmedelläget. Man mäter volymsskillnader under viloandning, samt när man andas ut och in så mycket man kan (men inte fort). En del av volymerna kan mätas med en enkel spirometer, men den viktiga residualvolymen måste mätas med lite mer avancerad utrustning.

Läs mer...
 
Box-mätning
2009-04-19 19:36

Box-mätningar (eller som det också kallas: helkroppsplethysmografi) används för att kunna mäta hela luftmängden i lungorna - även det vi inte kan andas ut. På det sättet kan residualvolymen och luftvägsmotståndet beräknas.

Läs mer...
 
PEF-mätningar
2009-04-20 22:33

För fullständighetens skull bör man ju även ta upp "PEF-mätningar". Begreppet i sig leder dock till en del begreppsförvirring. PEF - Peak Exspiratory Flow - är det högsta flödet man kan uppnå VID EN MAXMAL UTANDNING SOM BÖRJAR MED HELT FYLLDA LUNGOR - och inget annat. Det handlar alltså om att göra precis som när man skall registrera en flöde/volym-kurva

Läs mer...
 
Reversibilitetstest
2009-04-21 11:16

Ett reversibilitetstest går ut på att försöka reversera eventuell sammandragning av den glatta muskulaturen i luftvägarnas väggar. Genom att ge ß2-agonist i inhalationsform kan man alltså försöka få svar på frågan "Finns det just nu en glattmuskelkontraktion som är av den grad att relaxation och därmed högre FEV1 signalerar diagnosen astma".

Läs mer...
 
Flöde/volymkurvan
2009-04-17 15:00

Flöde/volym-kurvan är nog det viktigaste redskapet vi har för att utvärdera lungfunktionen. Därför är det också viktigt att man förstår hur kurvan uppkommer. Det vi normalt kallar flödevolymkurva gäller alltså när man tar i maximalt – både i hur mycket man andas in och med vilken kraft och hur mycket man andas ut.

Läs mer...
 
Kväveutsköljning
2009-04-17 12:35

Under kväveutsköljningen andas patienten in ren sygas och koncentrationen av kväve i den utandade luften mäts. När allt kväve efter någon/några minuter har sköljts ut och kvävekoncentratioen i utandningsluften är nära noll avbryts testet. Undersökningen kan ge svar på två olika frågeställningar: dels hur stor gasmängd som finns i lungorna totalt sett (och man kan på det sättet beräkna residualvolymen), dels kan man undersöka hur lätt det är för lungan att "byta luft", dvs hur stor volym syrgas man behöver skölja igenom lungan för att få ut all den kväve sm fanns där från början. Detta ger ett mått på hur ffa de mindre luftvägarna fungerar.

Läs mer...
 
Provokationer
2009-04-17 12:35

Hyperreaktivtet är en viktig del av sjukdomen astma. Det finns ett flertal sätt och principer för att mäta graden av bronkiell reaktivitet. Provokationer med metakolin, histamin, mannitol, koksalt, eller ansträngning är några.

Läs mer...